Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

Кол арын
Украин фамилиялыг арат PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
28.09.2014 08:00

«Кым-даа, чүү-даа уттундурбаан»

70 чыл бурунгаар болган Ада-чурттуң Улуг дайыны бистерге аар «балыгны» арттырып каан. Коргунчуг дайын дугайында дыңнааш-ла, кижи серт кыннып орар, ол болуушкунну каракка чуруй кааптар. Каржы-дошкун дайынга Тываның эки турачылары база маадырлыы-биле киржип, чуртту хосташкан. Оон ээп келгеннери-даа бар, хары черде кара бажын салганнары-даа бар. Оларның аразында буурул Саянның артындан барган Кусолик деп фамилиялыг аратты солун төөгүлүг дайынчы дээрзин Михаил Сундуйнуң эки турачыларга тураскааткан номунда бижээн.

 
 
Расул Гамзатов "Демдеглелдер кыдыраажындан" PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
27.09.2014 08:29

АЧАМНЫҢ ДЖАЛАТУРИННИ КАНЧААР ЭТТЕП КААНЫ.

Часкы базар хүнү турган. Чазын черле ындыг ышкажыгай, эрги дүжүттен чүү-даа артпаан боор, а чаа ногаа амдызында чок. Чазын базарга, күскү үеге бодаарга, бүгү-ле чүве өртээ аар боор, ховуга өстүрбес бол, горшоктар безин.

 
 
Расул Гамзатов "КАРГЫШТАР ДУГАЙЫНДА". PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
27.09.2014 08:26

«Горянка» деп шүлүглелди бижип турумда, каргыш херек апарган, шүлүглелдиң каржы маадыры херээжен кижи каргыш салыр ужурлуг. Бир ырак аулда кандыг-даа кижи сөске маргыжып чадап каан кырган эне бар болган, аңаа баарын меңээ сүмелээн. Мен ол-ла дораан ол кайгамчыктыг кырган-аваже аъттаныпкан мен.

 
   
Расул Гамзатов "Мээң Дагестаным" (номдан үзүндүлер) PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
27.09.2014 08:19

Чаш төл ыглап, каттырып ор,

Чаңгыс-даа сөс адавайн-дыр.

Ынчалза-даа өйү кээрге,

Ырлап, ыглап үнүп келир.

Кавайда бижик.

Делегейге сөс турбаан болза, ол делегей бөгүнгү ышкаш, ындыг турбас ийик.

Чер тыптып кээриниң чүс чыл бурунгаар ыраажы төрүттүнүп келген.

Дыл билбес кижиниң шүлүк бижип семээнин, эштип билбес мугулайның дажыг хемче шурай бергенинге дөмей дижир.

 
 
Чаа ном: Р. Донгак "Чогаалдарны номчуп ора" PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
20.09.2014 10:07

Якутияның Күрүне университединиң аспирантуразының доозукчузу, ТГШИ-ниң литература секторунуң эртем ажылдакчызы Радион Донгактың чогаал шинчилелиниң талазы-биле сөөлгү 10 чылдарда бижип келген ажылдарының чыынды ному Абаканның "Журналист" деп ном үндүрер черинге 500 түү парлаттынган.

Чыындының редактору филология эртемнериниң кандидады, Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң  кежигүнү, шүлүкчү Тайгана Хертековна Очур. Рецензиязын филология эртемнериниң кандидады Чүргүй-оол Михайлович Доржу, эге сөзүн филология эртемнериниң кандидады Сайлыкмаа Салчаковна Комбу олар бижээн.

Ном "Тыва прозаның хөрлээ оду", "Шүлүкчүлер-биле баштайгы таныжылгам", "Хемчиктиң үнүн дыңнап өскен шүлүкчү", "Якут хээлер" деп кезектерден база капсырылгалардан тургустунган.

"Тыва прозаның хөрлээ оду" деп кезекте С. Токаның "Араттың сөзү", "Хомду дайыны", С.Сарыг-оолдуң "Аңгыр-оолдуң тоожузу", О. Сувакпиттиң очерктери, К. Кудажының "Уйгу чок Улуг-Хем", М.Кенин-Лопсанның "Чүгүрүк Сарала", Ш.Суваңның "Хемчик нояны" болгаш өске-даа чогаалдарын, Е.Танованың база А.Калзанның чогаадыкчы ажыл-ижинга хамаарыштыр сайгарган чүүлдери кирген.

Ийиги   "Шүлүкчүлер-биле баштайгы таныжылгам" деп кезекте С.Пюрбюнуң, Б. Маады, С.Комбу, Ю.Некрасов оларның шүлүк чогаалынга сайгарылгалар бар.  "Хемчиктиң үнүн дыңнап өскен шүлүкчү" деп кезекти М.Ооржактың чогаадыкчы ажылынга хамаарышкан ажылдар  иштээн. А "Якут хээлерде" автор бодунуң диссертациязында кирип турар чамдык солун чогаалдар талазы-биле эксериглерин кииргени солун.

Тыва дыл болгаш чогаал башкыларынга, ном саңнарының ажылдакчыларынга  кончуг ажыктыг чүүл - тыва чогаалчыларның төрүттүнген ай, хүнүнүң аайы-биле долу календарын тургусканы. Ол чаа чүүл болбушаан, капсырылгада кирген. Сайгарылгаларының чыындызының чырыкче үнгени-биле аныяк чогаал сайгарыкчызынга улуг байыр чедирип, моон-даа ыңай чогаадыкчы   чедиишкиннерни күзеп каалыңар!

Номнуң өртээ - 250 руб. Дараазында номерже долгааш, 8-923-543-19-75 (Ооржак М.Н.)

Кызылдың чурттакчылары  Тываның А.С.Пушкин аттыг Национал библиотеказының Чурт-шинчилел килдизинден (2-ги каът) садып ап болур.

 

 

Обновлено 27.10.2014 19:35
 
   
Светлана Тувинская PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
30.07.2014 15:52

Этот материал Дозур-оол Лайзапович принес в редакцию в мае. Мы договорились, что дадим его в номере за 24 июля. Материал в редакционном портфеле сохранился, а вот самого нашего автора, нештатного, но очень активного, уже нет. Бывает в жизни и так.

Думаю, что так бы назвали в старину Светлану Владимировну Козлову, которая из 64 лет подвижнической жизни более 40 посвятила Туве, любила ее, восхищалась ее природой, тувинским народом, его многими представителями, которым посвятила свой недюжинный поэтический и журналистский дар.

Обновлено 30.07.2014 15:55
 
 
Вышел в свет научный фотоальбом Жанны Юша «Тувинцы Китая PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
30.07.2014 15:48

В новосибирском издательстве «Офсет» вышло новое научное издание кандидата филологических наук Жанны Юша «Зарубежные тувинцы в объективе фотокамеры. Тувинцы Китая. Аннотированный фольклорно-этнографический фотоальбом» (отв. ред. С. П. Рожнова, объем 159 с.).

Фотоальбом «Тувинцы Китая» — результат многолетних полевых исследований автора этнических тувинцев Китая. Впервые в научный оборот введены фотоматериалы о традиционной культуре китайских тувинцев. Выявлены особенности бытования фольклорной традиции, национальных обрядов и праздников, языковой ситуации, образовательной системы малочисленной локальной группы в условиях иноэтничного окружения. Визуальный материал снабжен фольклорно-этнографическими комментариями.

 
   
При поддержке Роспечати выходит антология поэзии Тувы PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
26.07.2014 18:34

При поддержке Роспечати в 2014 году выйдет в печать первый том полноцветной, прекрасно иллюстрированной двуязычной антологии тувинской детской поэзии «Радужная моя Тува» и двуязычная антология поэзии Тувы. Они в рамках 100-летия единения Тувы и России вошли в федеральную целевую программу "Культура России". В первый том антологии «Радужная моя Тува» вошли лучшие стихи для детей тувинских поэтов, созданные за весь период существования тувинской письменной литературы. Прекрасно оформленная книга - на русском и тувинском языках.

 
   


Страница 10 из 25
Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ