Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

Викторина "Кым сен, Тывыкы?" PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
01.12.2016 06:06

Тываның улустуң чогаалчызы Салчак Калбакхөрекович Токаның төрүттүнгенинден бээр 2016 чылдың декабрь 15-те 115 чыл оюн демдеглээр бис. Бо талазы-биле республикада хемчеглер эгелей берген. ТР-ниң Тыва дыл болгаш чогаал башкыларының ассоциациязы  "Кым сен, Тывыкы?" деп викторинаны өөреникчилер, студентилер аразынга  чарлап тур.

 

Харыыларны сканерлээш, өөреникчиниң долу ат-сывын,  школазын, клазын база удуртукчу башкызының ат-сывын бижээш, декабрь 15-ке чедир дараазында электроннуг адресче чорудар: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Мурнай келген 3 шын, долу  харыылыг чагааларның ээлери тиилекчилер болур. Оларны Хүндүдүг бижиктер-биле шаңнаар.

1. С. К. Токаның чогум ады кымыл?

2.  Тас-Баштыгның шын ады кымыл?

3. «Араттың сɵзүн» орус дылче кым очулдурганыл?

4. «Араттың сɵзү» каш дылдарже очулдурттунганыл? Ол дылдарны бижи.

5. С.К.Токаның эртем-билиг чедип алганы ɵɵредилге чери.

6. Эң баштайгы чогаалы.

7. С. Тока Совет Эвилелиниң Маадыры  Х. Н. Чүргүй-оолдуң дугайында чүү деп барымдаалыг тоожуну бижээнил?

8. С. Токаның салгалдары кымнарыл?

9.  Хертек  Анчимаа Амырбитовнаның фамилиязы   каш чылдан тура   Анчимаа –Тока апарганыл ?

10. Тока – баштайгы тыва очулдурукчуларның бирээзи.   Кым деп орус шүлүкчүнүң чогаалдарын тыва дылче очулдурганыл?

11. Кайы чогаалчының чүү деп чогаалындан үзүндүл?

(Авторун, чогаалдың адын, жанрын, арнының дугаарын айтып, делгеренгей харыы бээр).

«… Бүгү делегейниң ажылчын, тараачын чоннарының айдан артык аяс, хүнден чырык, ɵттүр кɵɵр угаанныг баштаңчызы Улуг Сталинниң шылгараңгай удуртулгазы-биле чорааш, Советтиң арат чоннары немец-фашизмни узуткап шыдаар дээрзинге делегейде чигзинер кижи чок. Тываның ажылчы чоннарының изиг чүрээ, хан-дамыры, ынак адазы эш Токаның чайыннанчак айтыышкынын эдербишаан, ТАР-ның улуг-биче, кырган-чалыы, эр-херээжен бүгү улузу бир демниг тура халышкаш, Ада-чурттуң Улуг дайынының фронтузунда маадырлыг чаалажып турар…»

12. Кайы чогаалчының чүү деп чогаалындан үзүндүл?

«… Мырыңай чоокта чаа Кызыл Шеригге үш дугаар эшелон белекти Тываның эш Тока боду баштаан тɵлээлериниң Брянск фронтузунуң дайынчыларынга чедирип чораанын чугаалады. Тыва араттарның чыылдырган акша-хɵреңгизи-биле туткан 10 дайынчы самолетту совет ужудукчуларга хүлээдип берген. Оон аңгыда 40 вагон ишти белектерчылыг чолдак тоннар, хол хаптары, уктар, иштики хептер, кидис идиктер, хаактар, янзы-бүрү аъш-чем аймаа…»

13. Токаның эң аглаксаар дириг амытаны чүл?

14. С. Тока бодунуң даргалап турган үезинде республиканың культура албан-черлери улуг сайзыралды алган. Ооң изиг күзели-биле тургустунган культура черлерин бижижер.

15. Кызыл хоорайга С.К.Токаның ɵг-бүлези-биле чурттап турганы адрезин бижиңер.

16. С.Токаның ады-биле адаан кудумчулар кайы хоорайлар, суурларда барыл?

17. Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуну  Валентин Токаның чечен чугааларының чыынды номунуң адын бижиңер.

18. Баштайгы тыва комедия.

19. Кымның сɵстерил? «С.К.Тока – это выдающийся сын тувинского народа. Чем крупнее личность, тем противоречивее оценки, присутствует, несомненно, субъективизм. Счастье для Тувы, что у руля власти находился 40 лет такой незаурядный мыслитель и человек, сын своего времени. Он обладал государственным умом и дипломатическим талантом. То, чего он сумел добиться для Тувы, на правах автономной республики, - это благо. С.К. Тока обвиняют в репрессиях, но это идет не только от него, это ошибки всей системы тоталитаризма. Удивительно, что он сам сумел уцелеть в этих условиях. В Бурятии, на Алтае такие люди были уничтожены. «Слово арата» была одной из первых книг (на алтайском языке). Роман дал всем читателям СССР яркое представление о малоизвестном народе… Имя Токи будет жить долго».

20. Тока чигир аарыындан  аарааш, эмчиге чыдырда, ону азырап турган кайы оглунга бо сɵɵлгү сɵстерин чугаалааныл: «Мээң бичии Тывамга чүү-даа бырашпас, дɵмей-ле чечектелир!»

Чедиишкиннерни күзедивис!

 

 

Обновлено 02.12.2016 08:22
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ