Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

“Багын сɵглээрге, бачыды арлыр”. 6 класс PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
01.02.2016 15:21

Анай-Хаак Владимировна Ооржак,

Бии-Хем кожууннун В. Ян аттыг Ɵɵк ортумак школазыныӊ тыва дыл болгаш чогаал башкызы.

6-гы класска төрээн чогаал кичээлиниӊ чорудуу

Кичээлдин темазы: “Багын сɵглээрге,

Бачыды арлыр”. (Тыва улустуң үлегер домаа)

Эртем: төрээн чогаал

Класс: 6

Кичээлдин хевири: чаа тема тайылбыры

Программа: ФГОС РФ. Национально-региональный компонент государственного стандарта общего образования: Кызыл, 2006.

Программа: Кужугет М.А, Ооржак Л.Х, Чамзырын Е.Т. Тыва аас чогаалы болгаш  литература.  Ниити ɵɵредилге черлериниң 5-11 класстарынга чижек программа. (Тувинское устное творчество и литература. Примерная программа для 5-11 классов общеобразовательных школ). ИРНШ, Кызыл. – 2012 г.

Өөредилге ному: Ооржак Л.Х., Кужугет М.А., Чамзырын Е.Т., Куулар Н.Ш., Шаалы А.С. Төрээн чогаал. 6 класс. – Кызыл: Институт развития национальной школы. – 2014. – 176 с.

Кичээлдиӊ сорулгалары: 1. Өөредиглиг сорулгазы: Эзоптуӊ, И.А. Крыловтуӊ база тыва чогаалчыларныӊ басняларыныӊ материалдарынга даянып, басня жанрыныӊ дугайында билигни ханыладып өөредир.

2. Сайзырадыр сорулгазы: басняларның амыдырал-биле холбаазын тайылбырлаар, персонажтарның аажы-чаңында, кылдыныгларында  мɵзүлүг, мɵзү чок талаларын тодарадырынга уругларга дузалаар.

3. Кижизидикчи сорулгазы: Медерелдиг номчулганы чедип алыр, харылзаалыг чугаазын сайзырадыр, боунуӊ база өске чоннарныӊ культуразынга сонуургалды оттурар.

Дерилгези: Мультимедийлиг  проектор, интерактивтиг самбыра, презентация, бɵлүктерге үлээр таблицалар, смайликтер чураан карточкалар.

Ɵɵредилгениң методтары  база  аргалары: чуруктарны  тайылбырлаары,  мергежилгелер (таблицаны долдурары, айтырыгга харыылап, домактар чогаадыры), аас-биле харыы, башкының чугаазы, эвристиктиг  беседа,  бот-боттарынга айтырыг салчыры, бѳлүктер-биле база сɵзүглел-биле ажылдар.

Кичээлдиң  чорудуу:

I. Организастыг кезээ

Экии, уруглар! Кожа олурар эштериӊерже кѳргеш, хүлүмүзүп, кичээлге эки ажылдаарын күзеп каалыӊар. Мен база силерниӊ-биле ажылдаарынга белен мен. Уруглар, бɵгүн биске онзагай кичээл болур. Класстан дашкаар номчулга кичээлин эрттирер бис, идепкейлиг ажылдаар силер.

(Слайд №1)

Башкы. Самбырада теманы кым тода, чараш номчуптарыл?

Чижек харыы: Багын сɵглээрге, бачыды арлыр.

Башкы. Тыва улустуң бо үлегер домаанда утказы билдинмес сɵс бар-дыр бе, уруглар?

Чижек харыы. Бар, бачыт деп сɵс.

Словарь-биле ажыл:

Бачыт –  багай чүве кылган кижиниӊ буруузу [ТСТувяз, I, 2003: 227]).

Дээлдиген – улуг мага-боттуг, узун чалгыннарлыг, аът ышкаш киштеп эдер араатан куш [ТСТувяз, I, 2003: 565].

Башкы. Ынчаарга «Багын сɵглээрге, бачыды арлыр» деп үлегер домактыӊ утказын канчаар билип алыр-дыр бис?

Чижек харыы. Бир кижиниң аажы-чаӊында четпес талаларын чугаалап бээрге,  ооӊ багай талалары арлыр, эвээжээр дээни ол.

Башкы. Шын-дыр. Өскээр чугаалаарга, кижиниӊ четпес талаларын айтып бээриӊге, ол эттинип, чазалыр дээни ол-дур. Мында буянныг чорук кайда-дыр?

Кым-бир кижи силерниӊ четпестериӊерни айтып берген бе? (ада-иези, эш-өөрү, дайзыннары). Силерни сойглаарга эки-дир бе? Эки эвес болбайн аан. Ынчалза-даа ада-иеӊер, эш-өөрүӊер, дайзыннарыӊар кандыг сорулга-биле силерни сойгалап турар деп бодаар силер?

Чижек хары. Бисти четпестеривисти эдип алзын дээш.

Башкы. Ынчаарга силерни сойгалап турарлар экини күзеп турар ышкажыл, силерни олар үлегерлиг  кижилер болурун күзеп чоруур-дур.

Таджик шүлүкчү Лоик   Шерали бодунуӊ үезинде мынчаар бижээн:  (Слайд № 2):

«Если  кто-то  споткнется – сердце  мое кровит,

Как  будто  чужие  ошибки  все в итоге  мои»

Сөс сүрген очулгазы: «Кым-бир кижи тайып ушса – чүрээм кергээр,

Өскениӊ ол чазыы мээӊии ышкаш болур».

Бо мерген угаадыг бистиӊ кичээливистиӊ темазы-биле үн алчып турар-дыр бе, чүү деп бодаар силер? Ооӊ дугайында боданып оларар силер, кичээливистиӊ төнчүзүнде база олче эглип келир бис. (Слайд № 3):

II. Кичээлдиӊ сорулгазын, кылыр чүүлдерни тодарадыры. Сургуулдарныӊ сонуургалын оттурары.

Башкы. Шын-дыр, уруглар. Эге класстардан эгелээш, 5-ки класска чедир кижиниң мɵзү-бүдүжүнүң эки-багай талаларын сайгарган чогаалдарны эвээш эвести ɵɵренген болгай силер.  Ам силерге  оларның чамдыызындан үзүндүлерни номчуурумга, херек сɵстерни тывар силер, ол харыылар-биле дараазында кроссвордту долдурар бис. Кроссвордту  интерактивтиг самбырага долдурар бис.  (Слайд № 2).

Башкы. Тывызыкты тывыӊар.

Эки аъттың киштээни дег үннүг,

Эки куштуң ушканы дег сынныг

Чижек харыы. Дээлдиген.

Башкы. Басняда кол маадырныӊ адын тывыӊар.

Кедизин-даа, шынарын-даа

Херексевес кижилерниң

Ажылының түңнелдери

…………..-га кончуг дɵмей.

Чижек харыы. Арзылаң.

Башкы. Кайы басняда, кымнарның сɵстери-дир?

«Баштай мени эки номчааш, боданзыңза,

Бажың мээзи орталаныр.

Чулчурбастап, мактанмастап,

Чугаа-сɵзүң чазалыр деп»- … сɵглээн.

Чижек харыы. Ном.

4. «Куруг эвес, чык долу иштиг-дир мен,

Курум безин үстүр четкен мени кɵрем».

Чижек харыы. Портфель.

Башкы. Кроссвордта кандыг чогаалдарның маадырлары кирген-дир?

Чижек харыы. Басняларның маадырлары кирген.

Башкы. Чоокта чаа өөренип турганывыс басняларның авторлары кымнарыл, аттарын адап көрүӊерем.

Чижек харыы. Салчак Серен, Олег Сувакпит.

Башкы. «Дээлдиген» деп басняны номчаан силер бе?

Чижек харыы. Чок.

Башкы. Кроссвордта доора дургаар хана-карактарда тып алган сɵзүвүстү номчуптуӊарам.

Чижек харыы. Эзоп.

Башкы. Ол кымыл? Ооң дугайында билир кижи бар бе?

Харыы. Чок.

Башкы. Бɵгүнгү кичээливистиң темазын тодарадып алыылыңар. Кайы сөстүӊ утказын билбес болган ийик силер?

Чижек харыы. Эзоп деп сөстүӊ дугайында тема өөренир бис.

Башкы. Эзоп дээрге эрте-бурунгу басня бижикчизи-дир, уруглар. Эзоптуң база ооң басняларының дугайында чаа чүүлдерни билип алыр ужурлуг бис.  (Слайд №3)

Тоолчургу чугаа ёзугаар алырга, бистиң эрага чедир VI векте чурттап чораан, сурагжаан мерген угаанныг, шоодукчу  чалча-кул Эзопту гректер басняның баштайгы мастерлериниң бирээзи деп санап чораан. Ынчангаш Эзоптуң ады басня жанры-биле сырый холбаалыг: гректер болгаш римляннар боттарының 500 ажыг басняларын «Эзоптуң баснялары» деп адай бергеннер.

Башкы. Бо бүгү чаа чүүлдерни билип алырда чүнү канчаар ужурлуг бис? Кылыр ажылдарывысты дамчыштыр кичээливистиң сорулгаларын тодарадып шыдаар бис бе?

Чижек харыы. Эзоптуң басняларын номчуур, кол маадырларныӊ кылдыныгларын дамчыштыр оларныӊ аажы-чаӊында  эки, багай талаларын айтыр.

III.  Чаа материалды тайылбырлаары

Башкы. Эзоптуң дыка хɵй баснялары бүгү делегейни эргип, чамдык чогаалчыларның чогаадыкчы хей-аъдын кɵдүрген. Улуг орус баснячы Иван Крылов Эзоптуң басняларының сюжедин ажыглап, дыка хɵй басняларны чогааткан. Эге класска орус литература кичээлинде өөренген басняларыӊарны  чамдыызын чуруктардан танып, аттарын адап кɵрээлиңер.(Слайд № 4)

 

Чижек харыы. «Куу, Рак биле Шортан» («Лебедь, Рак и Щука»),  «Кɵрүнчүк биле Сарбашкын» («Зеркало и Обезьяна») … (Слайдылар №№ 7-8).

Башкы. Ам номуңарның 52-53 дугаар арыннарын ажыдып алыңар, басня дугайында немелде материалды номчуур бис.

Ном-биле ажыл (ар. 52-53)

Ɵɵреникчи номчуур: Крыловтуң басняларын тыва дылче 1953 чылда тыва дылга ном кылдыр парлаттынган. Оларны орус дылдан тыва дылче очулдурарынга шүлүкчүлер Степан Сарыг-оол, Леонид Чадамба, Илья Медээчи киришкеннер.

Басня бижииринге тыва чогаалчылар барык шупту күжүн шенеп, талантызын бедиткен. Басня бижиири ындыг-ла белен эвес болганындан, олар басня жанрының им-демдектерин, теориязын башатй ɵɵренип, мергежилин И. Крыловтуң басняларын очулдуруп тура, бедидип турганнар. Тыва чечен чогаалга база бир чаа жанр (хевир) болур басняны шүлүкчүлер ханызы-биле шиңгээдип алганнар.

1953 чылда чырыкче парлаттынган И.А. Крыловтуң басняларының кол очулдурукчузу болгаш тыва басняларның баштайгы бижикчилериниң бирээзи Илья Медээчи болган. Ооң «Межерген»,  «Шилен биле Торга» деп баснялары баштай чырыкче үнген.

III. Өөренген темазын ханыладыры.

Башкы. Мооң мурнунда ɵɵренип эрткен басняларны шүлүктеп бижээн деп билир бис,  а Эзоптуӊ баснялары олардан чүзү-биле ылгалып турар-дыр, деӊнептиӊерем. (Слайд № 9)

Чижек харыы. Эзоптуң баснялары  калбак чогаал хевиринде (проза) бижиттинген.

Башкы. Басняларның  ɵске чогаалдардан ылгалдыг талалары кандыг ийик, уруглар?

Чижек харыы. Маадырлары дириг амытаннар, эт-херекселдер  болур. Олар чугааланып, кижиниң кылдыныгларын кылып турар. Оон аңгыда басняның сɵɵлүнге  ыяап-ла ɵɵредиглиг кезээ турар.

Башкы. Бистиӊ эрага чедир VI векте бижиттинген Эзоптуң «Дээлдиген» деп баснязын номчааш, сайгарып, ооң ɵɵредиглиг  талазын шупту демнежип  тургаш тодарадып кɵрээлиңер.

(Слайд № 10 . Дээлдиген биле аъттың киштээнин мультимедийлиг бижидилгеден уругларга дыңнадыр, деңнедир).

(Таблицаны долдурар, слайд №11)

Басняныӊ ады, автору

Тодаргай  медээ

Чажыт медээ

Өөреникчиниӊ бодалы

«Дээлдиген» Эзоп

Дээлдиген аъттыӊ киштээнин өттүнгеш, бодунуӊ тускайлаӊ үнүн чидирип алган.

Кажан кижи хензиг  болгаш адааргак ,  аӊаа бердинмээн чүүлдерни бодунга алыксаар болза, бойдустан чаяаган чаяанын чидирип ап болур.

Кижи бүрүзү катаптаттынмас онзагай.

Бодунуӊ сонуургалын сайзырадыр болза эки.

VI. Сула шимчээшкин.

Башкы. Шупту туруп келиӊер. Кижиниӊ аажы-чаӊыныӊ багай талаларын адаарымга, буттарыӊар тепсенир силер, а эки талаларын адаарымга, холдарыӊар өрү көдүргеш, часкаар силер.

Эки аажы-чаӊ

Багай аажы-чаӊ

кежээ

адааргак

шынчы

харам

дидим

могаттынчак

кээргээчел

чалгаа

IV. Быжыглаашкын. Сɵзүглел-биле ажыл.

Башкы. Дараазында 3 бɵлүкке олурган аайыңар-биле чарлып алгаш, ажылдаар бис.

Бөлүктеп ажылдаары, ооӊ негелделери

1. Бɵлүк бүрүзү баштаңчылыг болур, ону боттарыңар сүмелешкеш, шилип алыр силер.

2. Ажылга шупту киржир.

3. Бирээзи чугааланып турда, ɵскелери дыңнаар.

4. Бодалдарыӊар дүүшпейн барза, эжиӊерни хомудатпайн, чаңгыс шын харыыны сүмележип тургаш тывар силер.

5. Кайы-бирээӊер сɵзүглелге хамаарыштыр чурук чурааш, аӊгы демдек ажылдап алыр.

Башкы. Эзоптуң басняларының ɵɵредиглерин эки сактып билип алыры-биле бɵлүк бүрүзүнге 3 аңгы баснялар үлеп бээр мен. Оларны ам чаа сайгарганывыс ышкаш кылдыр таблицаны долдургаш, камгалаар силер.

1-ги бɵлүкке  «Языты-мелегей биле Койгун».

Языты-мелегей биле Койгун дүрген маӊнаарынга мөөрейлешкен дээр. Маргылдааныӊ  үе-шагын, болур черин дугурушкаш, тарап чана бергеннер. Ынчанмыже койгун бойдустан чаяаттынган  кашпагайынга менээргенип, маӊнаарынче далашпайн, орук кыйыынга хөлестеп чыткаш, удуп каап-тыр. А Языты-мелегей  бодунуӊ оожумун билир болгаш, бар-ла шаа-биле кызып, дыштанмайн илгидип олурган. Ынчалдыр ол удуп чыткан Койгунну  эртип тиилээш, шаӊналды алган.

Түӊнели:

Басняныӊ ады

Киржикчилери

Билдинмес сөстер

Өөредиглиг талазы

Языты-мелегей биле Койгун

Языты-мелегей,

Койгун

Менээргенир – кончуургаар; сунду – салым-чаяан

Бойдустан чаяаттынган сундузун херекке албаска, карак-кызыл күш-ажылдыӊ түӊнелдери  болганчок-ла ону   ажып каап болур дээрзин  басня угаадып турар.

2-ги бɵлүкке  «Кескинди эът ызырган ыт».

Кескинди эът ызырган Ыт хемни кежип ора, сугда бодунуӊ дүрзүзүн көрүп каап-тыр. Сактырга-ла, ында оон-даа улуг эът ызырган ыт бар ышкаш боорга, бодунуун октапкаш, өскениин былаап алыры-биле шурай берген. Ынчалдыр ол куруг калган иргин: бирээзин тыппаан, чүге дээрге оозу хоозун, а өскезин чидирип алган, чүге дээрге хем алгаш барган.

Басняныӊ ады

Киржикчилери

Билдинмес сөстер

Өөредиглиг талазы

«Кескинди эът ызырган ыт»

Ыт

дүрзү – хевири;  хоозун – меге.

Басняда хоптак-чазый улусту кочулап-шооткан.

3-кү  бɵлүкке «Кымыскаяк биле Кɵге-буга».

Кымыскаяк суксай бергеш, кара сугну пактап чыда, сугга дүже берип-тир. Көге-буга чоогунда ыяштан бүрүнү чула соккаш, олче октап берген; кымыскаяк бүрүже үне халааш, дириг арткан. Ол өйде чоок кавыга аӊчы доктаап, көге-буганы тудуп алыр дээш,  шывык, будуктарын белеткеп  алган. Ынчанмыже кымыскаяк ол кадында аӊчыныӊ будундан ызыра каапкан, ооӊ шывыктары шимчей бээрге, көге-буга ужуп чоруй барып-тыр.

Басняныӊ ады

Киржикчилери

Билдинмес сөстер

Өөредиглиг талазы

«Кымыскаяк биле Кɵге-буга»

Кымыскаяк,

Кɵге-буга,

Аңчы.

ɵйде – чамдык үелерде, кезек болгаш-ла.

Херек болза чөгенчиг амытаннар безин дузазын кадыптар дээрзин басняда угааткан.

VI. Онаалга  тайылбырын бээри.

1. Номнардан азы  Интернет четкизинден Эзоптуң басняларын тыпкаш, тыва дылче очулдурар.

2. Сонуургаан баснязынга чурук чуруур.

3. Боду басня чогаадыр.

VII. Кичээлдиӊ түӊнели.

Мен бодаарымга, кичээливистиң темазын (тыва үлегер домак) Лоик Шералиниң мерген сɵстери база басняларның уткалары-биле шүүштүрүп, деңнеп болур-дур бис.

Басняларда кижилерниң четпес талаларын кыжырып, оларны эки талаже эттинерин, тɵлептиг, буянныг болурунче кыйгырып турар. Басняларның авторлары бодунуң маадырлары дээш сагыш човап турар.

Тыва улустуң «Багын сɵглээрге, бачыды арлыр» деп мергенинде чугаалап турары-биле алырга, кижи багы арлыр, аңаа бүзүрелди илереткен.

Таджик  чогаалчы  Лоик Шерали бодунуң шүлүүнде:

«Кым-бир кижи тайып ушса – чүрээм кергээр,

Өскениӊ ол чазыы мээӊии ышкаш болур» – деп биживишаан, кижи бүрүзү чазыгны кылып болур деп бодалды илереткен. Ынчангаш шүлүкчүнүң сагыш човаан сеткили хайныккан.

Басняларда кижилерниң чазыгларын кыжырары чугула эвес, а кол-ла чүүл –  кээргээн сеткилди илереткен; ол кижи кажан-на ийик ол багай аажы-чаңдан адырлып алырынга бүзүрел сиңниккен деп болур.

Баснялар бистиң амыдыралывысты тайбыңчыдып, арыглап, буян-биле байлакшыдып турар.

VIII. Рефлексия.

Бɵлүктер бот-боттарын үнелээр  ( сигналдыг карточкаларны кɵдүрер: J - тергиин; K - эки; L - ортумак)

Дараазында домактарны уламчылаар (схемазын столдарда үлеп каан турар):

1. Бѳгүн мен …. билип алдым.

2. Эӊ-не сонуургаан чүүлдерим…

3. Ам-даа билип алыксап турар чүүлдерим…

Ажыглаан литература даңзызы:

1. Будуп Б.К. Пословицы и поговорки тувинского народа. – Кызыл: Тувинское книжное издательство, 2010. – 124 с.

2. Копотева Г.Л., Логвинова И.М. Проектируем урок, формирующий универсальные учебные действия. – Волгоград: Учитель, 2013. – 99 с.

3. Крылов И.А. Басни. – М.-Л.:  Издательство  Академии наук  СССР, 1956. – 626 с.

4. Крылов И.А. Каарган болгаш Дилги. Басни. Перевод на тувинский язык С. Сарыг-оола, Л. Чадамба, И. Медээчи. – Кызыл: Тываныӊ ном үндүрер чери, 1953. – 76 ар.

5. Проектирование и анализ урока на основе требований ФГОС. Раздаточный материал. / Сост. М. С. Мартыс-оол. – Кызыл: ГАОУ ДПО (ПК) С ТГИП и ПКК, 2014. – 12 с.

6. Эзоп. Заповеди. Басни. Жизнеописания. Перевод Гаспарова М.Л. Всемирная библиотека поэзии. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999. – 320 с.

7. Эзоп. Баснялар. Перевод на тувинский язык М.Н.Ооржака. – Улуг-Хем, № 3. – Кызыл: Редакция журнала «Улуг-Хем», 2008. – 128 с.

8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Лоик_Шерали

Словарьлар:

1. Русско-тувинский словарь / Под ред. Д. А. Монгуша. – М.: Рус. яз., 1980. – 664 с.

2. Толковый словарь тувинского языка / Под ред. Д. А. Монгуша. – Новосибирск: Наука, 2003. – 599 с. (Т. I: А-Й).


 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ