Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

Монгуш Кенин-Лопсанга Буян-Бадыргы орденин тывыскан PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
05.02.2014 07:19

"Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезин, эртем-шинчилелдерин, культураны болгаш уран чүүлдү сайзырадыры-биле холбашкан ажыл-чорудулгазы, спортчу чедиишкиннери, а ол ышкаш улустарның аразынга тайбыңны, найыралды болгаш кады ажылдажылганы быжыглаарының херээнге көскү салыышкыны болгаш өске-даа сураглыг ачы-хавыяазы дээш республиканың кол күрүне шаңналдарының бирээзи — «Буян-Бадыргы» орденни бир дугаар тывыскан.

Ол бедик шаңналды Тываның Баштыңының холундан бир дугаар алган кижи эртемден болгаш чогаалчы Монгуш Кенин-Лопсан болган. «Бо кайгамчык кижи-биле чаңгыс үеде чурттап чоруурум меңээ алдар болгаш чоргаарал-дыр — деп, шаңналды тывыспышаан, Тываның Баштыңы чугаалаан. — Монгуш Бораховичиниң ачы-хавыяазы үнелеп четтинмес. Ооң эртем, литература болгаш хөй-ниитичи салыышкынын делегей деңнелинге шагда-ла хүлээп көрүп турар. Тыва чоннуң угаан-бодал эртинелериниң кадагалакчызы деп бүгү-делегейге үнелээн, ооң чогаадыкчы ажыл-чорудулгазы ханы болгаш хөй талалыг. Кайгамчык салым-чаяанныг, билбес чүвези чок, сагыш-сеткили байлак бо хоочун шагда-ла Тываның дириг эртинези, хамнаашкын талазы-биле бүгү чурттарда сураглыг кижи апарган. «Буян-Бадыргы» деп кайгамчык чогаалды биске сөңнээн Монгуш Бораховичиден өске кымга ындыг аттыг шаңналды эң бир дугаарында тыпсыр боор. Бо дээрге ханы уткалыг болгаш чөптүг шиитпир-дир».

Монгуш Кенин-Лопсан бодунуң харыы сөзүнге Тываның чурттакчы чонунга чагыын берген: «Тываның чечектелиишкинин, ооң кайгамчык чурттакчыларының өөренирин, дээди эртем чедип алырын күзээр мен. Бо дээрге чугула чүүл-дүр. Өөрениңер, ажылдаңар, сайзыраңар. Уруглар төрүттүнериниң талазы-биле бистиң республикавыс кезээде бирги черге болзун. Республика Баштыңынга чедиишкиннерни күзедим. Ол дээрге биче сеткилдиг болгаш бедик эртем-билиглиг удуртукчу-дур. Силерниң шуптуңарга чедиишкиннерни, аас-кежиин, чаагай чүүлдерни күзедим».

Хүндүлүг хоочуннуң чагыг сөзүн езулалдың киржикчилери бир демниг адыш часкаашкыны-биле хүлээп алганнар.

«Буян-Бадыргы» орденниң I чергезиниң ийиги эдилекчизи Россияның камгалал сайыды, Россияның Маадыры Сергей Шойгу болган. Ол чай чогундан бо езулалга кээп шыдаваан дээрзин Шолбан Кара-оол дыңнаткан.

«Буян-Бадыргы» орденниң III чергезин райкүүском даргазынга (амгы үеде кожуун чагыргазының баштыңынга) 17 чыл дургузунда ажылдап келген чаңгыс херээжен удуртукчу Таисия Тюлюшке тывыскан. Ооң удуртулгазы-биле Таңды район социал-экономиктиг көргүзүглер талазы-биле эң эки кожууннарның санынга чаңгыс эвес удаа кирип келген. Таисия Санчиевна хүндүлүг дыштанылгазында-даа болза, бодунуң билиин, күжүн чаарттынып турар Тываның көдүрлүүшкүнүнге берип чоруур.

Ол байырлыг езулалга чаа орденниң баштайгы эдилекчилеринге ону тыпсыры-биле чергелештир күрүнениң өске-даа шаңналдарын 24 кижиге тывыскан. «Силерниң кижи бүрүзүнүң Тываның болгаш Россияның келир үезинге салыышкыны кайгамчык болгаш үнелеп четтинмес, силерниң салым-хууңар — хамааты харыысалганың, бедик мергежилдиң болгаш Төрээн чуртунга болгаш бодунуң чонунга бараан болурунуң үлегери болуп турар» — деп, республика Баштыңы шаңнал алганнарга чугаалаан.

Долаана Салчак.

"Шын" № 11-12 (18438-39) 2014 чылдың февраль 4

Обновлено 07.02.2014 17:32
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ